Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

Badania naukowe


Badania naukowe prowadzone są w następujących dyscyplinach:

 • gospodarka wodna,

 • ochrona wód,

 • hydrologia,

 • hydromechanika,

 • hydrotechnika,

 • budownictwo wodne,

 • hydrogeologia,

 • geografia fizyczna,

 • hydraulika,

 • kształtowanie i ochrona środowiska,

 • melioracje wodne,

 • mała retencja wodna.


W szczególnosci dotyczą następujacych zagadnień:

 • badań adaptacji do zmian klimatu;

 • zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności;

 • ochrony przed powodzią oraz suszą;

 • ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją;

 • utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemów wodnych i od wody zależnych;

 • zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa, leśnictwa oraz przemysłu;

 • tworzenia warunków dla energetycznego, transportowego oraz rybackiego wykorzystania wód;

 • zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją.