Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

O Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

kadencji 2017-2020


Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych, zwane dalej „Centrum”, zostało utworzone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 28/2003 z późniejszymi zmianami ujętymi w uchwale nr 11/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2009 r.

Centrum jest jednostką wspólną:

 • Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • Politechniki Wrocławskiej,
 • Uniwersytetu Wrocławskiego
 • „Hydroprojektu Wrocław” Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
 • Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu,
 • Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
 • Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.
 • Siedzibą Centrum jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Celem działalności Centrum jest konsolidacja badawczej, dydaktycznej i wdrożeniowej aktywności ww. uczelni, a także innych jednostek organizacyjnych, w dziedzinie badań nad obiegiem wody w zlewni hydrologicznej, w tym nad zjawiskami ekstremalnymi, jak powodzie i susze oraz zrównoważonym gospodarowaniem wodą w środowisku przyrodniczym.

Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje, w imieniu rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz w imieniu uczelni i jednostek współtworzących Centrum, dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

Podstawowymi zadaniami Centrum są:

 1. Integracja badań naukowych, dotyczących poznania, modelowania i sterowania procesami hydrologicznymi w środowisku i gospodarce oraz przedstawiania wyników tych badań dla środowiska naukowego i praktyków a także wdrażania wyników tych badań w praktyce.
 2. Współpraca w zakresie badań hydrologicznych w zarządzaniu zasobami wodnymi w celu zaspokojenia potrzeb ludności i gospodarki oraz ochronie wód i środowiska związanego z tymi zasobami, w szczególności w zakresie:
  • badań adaptacji do zmian klimatu;
  • zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności;
  • ochrony przed powodzią oraz suszą;
  • ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją;
  • utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemów wodnych i od wody zależnych;
  • zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa, leśnictwa oraz przemysłu;
  • tworzenia warunków dla energetycznego, transportowego oraz rybackiego wykorzystania wód;
  • zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją.
 3. Promocja wiedzy o roli i znaczeniu wody w środowisku przyrodniczym i w gospodarce narodowej.
 4. Realizacja projektów badawczych oraz innych prac z zakresu statutowego celu działalności Centrum.
 5. Podnoszenie kwalifikacji hydrologicznych ludzi nauki, służb technicznych i administracji publicznej.
 6. Uczestniczenie w kształceniu doktorantów i studentów.

Zadania realizowane są poprzez:

 1. Organizowanie konkursów naukowo-badawczych, organizowanie konkursów na najlepsze prace doktorskie, licencjackie, magisterskie i inżynierskie z zakresu funkcjonowania związanych z działalnością Centrum (konkurs ogólnopolski).
 2. Organizowanie wykładów i kursów specjalistycznych.
 3. Organizowanie corocznych sesji sprawozdawczych z udziałem realizatorów projektów i zaproszonych gości.
 4. Inicjowanie i organizowanie konferencji, seminariów i sympozjów naukowych i naukowo-technicznych.
 5. Publikowanie i upowszechnianie wyników prac związanych z działalnością Centrum.