Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

Aktualności


Podziękowanie za współpracę

Szanowni Państwo, Członkowie i Przyjaciele Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych, w związku z tym, że zgodnie z Regulaminem działania Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych kadencja Kierownika i Rady Centrum 2017-2020 dobiegła do końca pragnę Państwu podziękować za współpracę i wsparcie podczas całej kadencji, pomoc i otwartość na pomysły i uczestnictwo w wydarzeniach związanych z zadaniami stawianymi Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych. Szczególnie dziękuję za pomoc w przygotowanie dokumentów dotyczących funkcjonowania Centrum, udział w dyskusji nt nowego kierunku studiów oraz wsparcie przy organizacji Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Modelowanie procesów hydrologicznych – zagadnienia modelowania w sektorze gospodarki wodnej”.
Z pełnym przekonaniem, pomimo pandemii, mogę stwierdzić, że w czasie trwania kadencji realizowaliśmy działania mające na celu integrację środowiska naukowego oraz z otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie modelowania i sterowania procesami hydrologicznymi w środowisku i gospodarce oraz przedstawialiśmy wyniki badań w tym zakresie. Na szczególne podkreślenie zasługuje współudział członków Centrum w wydarzeniach zakresu hydrologii i gospodarki wodnej, jak i wydanie publikacji naukowych, pod szyldem Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Dziękując za współpracę, życzę Państwu wszystkiego najlepszego i dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Życzenia Świąteczne na Boże Narodzenie 2020 r.

Szanowni Państwo,
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzę Wszystkim Przyjaciołom Centrum
nadziei, odpoczynku przy płomieniu świecy wigilijnej,
pięknych chwil z kolędą.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2021

Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych współwydawcą monografii naukowej

W 2020 roku pomimo ograniczeń spowodowanych rozwojem pandemii korona wirusa członkowie Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych wraz z Towarzystwem Naukowym Inżynierii i Gospodarki Wodnej z Poznania, dzięki zaangażowaniu kierownika CMPH prof. Mirosława Wiatkowskiego we współpracy z prof. Tomaszem Kałużą z UP Poznań, prof. Arturem Radeckim-Pawlikiem z Politechniki Krakowskiej oraz dr hab. Mateuszem Hämmerlingiem z UP Poznań, wydali monografię pt.: „Modelowanie procesów hydrologicznych – zagadnienia modelowania w sektorze gospodarki wodnej”.

Fot. Monografia naukowa wydana pod auspicjami Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych w 2020 roku

W monografii znalazły się następujące prace pracowników członków Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych:

  1. Gurwin Jacek (2020). Rola numerycznego modelowania filtracji w szacowaniu zasobów wód podziemnych w złożonych warunkach hydrostrukturalnych. W: T. Kałuża, A. Radecki-Pawlik, M. Wiatkowski, M. Hämmerling (red.), Modelowanie procesów hydrologicznych. Zagadnienia modelowania w sektorze gospodarki wodnej (39-54). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

  2. Kasperek Robert, Wiatkowski Mirosław, Głowski Robert (2020). Możliwości żeglugowego i energetycznego wykorzystania Odrzańskiej Drogi Wodnej. W: T. Kałuża, A. Radecki-Pawlik, M. Wiatkowski, M. Hämmerling (red.), Modelowanie procesów hydrologicznych. Zagadnienia modelowania w sektorze gospodarki wodnej (119-135). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

  3. Gruss Łukasz, Kozłowski Paweł, Wiatkowski Mirosław (2020). Symulacja przepływów wody przez kaskadę małych zbiorników wodnych na rzece Wrześnica w aspekcie oszacowania zagrożenia powodziowego. W: T. Kałuża, A. Radecki-Pawlik, M. Wiatkowski, M. Hämmerling (red.), Modelowanie procesów hydrologicznych. Zagadnienia modelowania w sektorze gospodarki wodnej (137-149). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

  4. Duljarz Marta, Tymiński Tomasz (2020). Świadomość zagrożenia powodziowego wrocławian w świetle modernizacji wrocławskiego węzła wodnego. W: T. Kałuża, A. Radecki-Pawlik, M. Wiatkowski, M. Hämmerling (red.), Modelowanie procesów hydrologicznych. Zagadnienia modelowania w sektorze gospodarki wodnej (151-162). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Monografia została wydana w wersji papierowej i elektronicznej.

Poniżej prezentujemy treść przedmowy do monografii.
Niniejsza monografia jest zbiorem artykułów będących pokłosiem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Modelowanie procesów hydrologicznych – zagadnienia modelowania w sektorze gospodarki wodnej” zorganizowanej przez Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu we współpracy z Towarzystwem Naukowym Inżynierii i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu oraz Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Wrocławskim. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Tadeusza Trziszki i Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji prof. dr. hab. inż. Bernarda Kontnego w dniu 22 listopada 2019 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W konferencji uczestniczyło 70 osób, w tym przedstawiciele uczelni wyższych i instytucji zajmujących się hydrologią i gospodarką wodną z całego kraju, a także studenci kierunku inżynieria i gospodarka wodna oraz inżynieria środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Bezpośrednim impulsem do zorganizowania konferencji stała się rocznica utworzenia Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych. Centrum rozpoczęło działalność w 2003 r. i jest jednostką wspólną Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Hydroprojektu Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, utworzoną z inicjatywy także Biura Pełnomocnika Rządu ds. Programu dla Odry 2006, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Celem działalności Centrum jest konsolidacja badawczej, dydaktycznej i wdrożeniowej aktywności wymienionej wyżej uczelni, a także innych jednostek organizacyjnych, w dziedzinie badań nad obiegiem wody w zlewni hydrologicznej, w tym nad zjawiskami ekstremalnymi, takimi jak powodzie i susze, oraz zrównoważonym gospodarowaniem wodą w środowisku przyrodniczym. Współorganizatorem konferencji było Towarzystwo Naukowe Inżynierii i Gospodarki Wodnej, które zostało powołane do życia w 2017 r. z inicjatywy środowisk naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i SGGW w Warszawie. Stowarzyszenie jest organizacją naukowo-techniczną i zawodową zrzeszającą na zasadzie dobrowolności naukowców, inżynierów, techników, studentów zainteresowanych problematyką gospodarki wodnej, zarządzania wodami, budownictwa wodnego, inżynierii wodnej i morskiej, melioracji, inżynierii sanitarnej wsi, ochrony ekosystemów wodnych oraz specjalistów innych dziedzin związanych z gospodarką wodną i ochroną środowiska. Celem Towarzystwa Naukowego Inżynierii i Gospodarki Wodnej jest m.in. działanie na rzecz rozwoju nauki, techniki w dziedzinie szeroko rozumianej gospodarki wodnej oraz współpraca ze środowiskiem uniwersyteckim, inżynierów i techników związanych z inżynierią i gospodarką wodną. Niniejsza monografia składa się z dwóch rozdziałów: „Zagadnienia modelowania procesów hydrologicznych i zasobów wodnych” oraz „Zagadnienia modelowania w sektorze gospodarki wodnej i budownictwa wodnego”. Autorzy artykułów reprezentują ośrodki naukowe, instytuty branżowe zajmujące się szeroko rozumianą problematyką gospodarki wodnej. Artykuły skupione wokół pierwszego zagadnienia dotyczącego modelowania procesów hydrologicznych (zasobów wodnych) zawierają informacje na temat: wpływu zlewni na stan troficzny i procesy zanikania niewielkiego jeziora (Marcin Sidoruk i Szymon Kobus); czynników modyfikujących zasoby wód pod uprawą wierzby energetycznej (Salix viminalis L.) z wykorzystaniem modelu matematycznego SWAP (Sławomir Szymczyk); roli numerycznego modelowania filtracji w szacowaniu zasobów wód podziemnych w złożonych warunkach hydrostrukturalnych (Jacek Gurwin) oraz szacowania kwantyli rozkładów prawdopodobieństwa dla maksymalnych opadów dobowych i krótkich ciągów danych obserwacyjnych (Leszek Kuchar i Ewa Broszkiewicz-Suwaj). Kolejne artykuły na temat modelowania w sektorze gospodarki wodnej i budownictwa wodnego dotyczą: analizy funkcjonalności przepławki komorowej dla ryb przy stopniu wodnym zlokalizowanym na potoku Porębianka (Karol Plesiński, Artur Radecki-Pawlik i Kamil Suder); badania ruchu rumowiska polifrakcyjnego w szczelinowej przepławce dla ryb (Maciej Gruszczyński i Jan Błotnicki) oraz wpływu budowy deflektorów na zmianę średniego współczynnika szorstkości dla rzeki nizinnej na przykładzie Flinty (Stanisław Zaborowski, Tomasz Kałuża i Maksymilian Rybacki). Następne prace dotyczą symulacji przepływów wody przez kaskadę małych zbiorników wodnych na rzece Wrześnica w aspekcie oszacowania zagrożenia powodziowego (Łukasz Gruss, Paweł Kozłowski i Mirosław Wiatkowski) oraz możliwości żeglugowego i energetycznego wykorzystania Odrzańskiej Drogi Wodnej (Robert Kasperek, Mirosław Wiatkowski i Robert Głowski). W rozdziale tym zamieszczono także artykuł dotyczący analizy świadomości zagrożenia powodziowego wrocławian w świetle modernizacji wrocławskiego węzła wodnego (Marta Duljarz i Tomasz Tymiński). Konferencja została dofinansowana ze środków Towarzystwa Naukowego Inżynierii i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu.

Mirosław Wiatkowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
kierownik Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

Tomasz Kałuża, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
prezes Towarzystwa Naukowego Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Modelowanie Procesów Hydrologicznych – zagadnienia modelowania w sektorze gospodarki wodnej

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 22.11.2019
Konferencja pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Tadeusza Trziszki i Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji prof. dr hab. inż. Bernarda Kontnego została organizowana przez Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu we współpracy z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Wrocławskim i Towarzystwem Naukowym Inżynierii i Gospodarki Wodnej, w terminie 22 listopada 2019 r.

Modelowanie Procesów Hydrologicznych – zagadnienia modelowania w sektorze gospodarki wodnej

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 22.11.2019
W dniu 22 listopada 2019 r. odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: "Modelowanie Procesów Hydrologicznych – zagadnienia modelowania w sektorze gospodarki wodnej".
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych
Współorganizator: Stowarzyszenie Towarzystwo Inżynierii i Gospodarki Wodnej Poznań

Zebranie Rady Naukowej Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 14.12.2018
W dniu 14 grudnia 2018 r. odbyło się Zebranie Rady Naukowej Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Jubileusz Profesora Stanisława Czabana oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Współczesne wyzwania gospodarki wodnej na obszarach wiejskich”

Wrocław-Polanica Zdrój 17-19.09.2018
Jubileusz 46 lat pracy naukowej oraz siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. inż. Stanisława Czabana odbył się w dniu 17 września 2018 r. o godzinie 11.00 w Auli Jana Pawła II. Patronat honorowy nad obchodami Jubileuszu objął JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji prof. dr hab. inż. Bernard Kontny.

XLVIII Seminarium Zastosowań Matematyki

Boguszów-Gorce 09-11.09.2018
W dniach 09-11 września 2018 roku zorganizowane zostało Seminarium naukowe pt.:"XLVIII Seminarium Zastosowań Matematyki". W seminarium wzieli udział członkowie Rady Naukowej Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

Konferencja Naukowa z dyskusjami panelowymi pt.:"PRZYRODNICZE, TECHNICZNE I GOSPODARCZE ASPEKTY ROZWOJU ODRZAŃSKIEJ DROGI WODNEJ"

Wrocław 14.06.2018
Celem konferencji jest zgromadzenie interdyscyplinarnego grona specjalistów dla wieloaspektowej dyskusji o przyrodniczych, technicznych i gospodarczych założeniach rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Szczególna uwaga poświęcona będzie potrzebom ochrony ekosystemów, gatunków i zasobów wodnych przy uwzględnieniu naturalnych zjawisk i procesów zachodzących w dolinach i zlewniach rzecznych.

Światowy Dzień Wody na UPWr po raz dziewiąty!

Wrocław 27.03.2018
22 marca 2018 roku po raz dziewiąty odbyły się obchody Światowego Dnia Wody na naszej uczelni. Była to okazja do zaprezentowania bazy naukowo-dydaktycznej wydziału, m.in. Laboratorium wodnego im. Prof. Juliana Wołoszyna, Laboratorium Badań Środowiskowych czy Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych. Gościliśmy młodzież z 13 szkół średnich, która przybyła na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, aby uczestniczyć w wykładach, seminariach i warsztatach. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem „Natura dla wody”.

Zaproszenie na obchody Światowego Dnia Wody na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Wrocław 22.03.2018
Zapraszamy do udziału w obchodach Światowego Dnia Wody, który odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.