Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

Zebranie Rady Naukowej Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

W dniu 14 grudnia 2018 r. odbyło się Zebranie Rady Naukowej Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (fot. 1).

Fot. 1. Członkowie Rady Naukowej Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych w dniu 14 grudnia 2018r.

Podczas spotkania powołano w skład Rady Naukowej Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych Pana mgr inż. Mateusza Surowskiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (fot. 2) oraz Pana mgr inż. Bartłomieja Pietruszewskiego, Zastępcy Dyrektora ds. Powodzi i Suszy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego (fot. 3).

Fot. 2. Pan mgr inż. Mateusza Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Fot. 3. Pan mgr inż. Bartłomiej Pietruszewski, Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego

Podczas zebrania nastąpiło przedstawienie sylwetek kandydatów i dorobku zawodowego (fot.4).

Fot. 4. Pan dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw. przedstawia sylwetki kandydatów.

Następnym punktem posiedzenia było omówienie regulaminu konkursu na prace dyplomowe, doktorskie i habilitacyjne (fot. 5).

Fot. 5. Pan dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw. rozpoczyna posiedzenie dotyczące regulaminu konkursu na prace dyplomowe, doktorskie i habilitacyjne.

Członkowie Rady Naukowej ustalili kryteria przyznawania przez Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych nagród za wyróżniające się prace dyplomowe (fot. 6).

Fot. 6. Członkowie Rady Naukowej podczas obrad nad regulaminem konkursu

Rada Naukowa Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych rozpoczęła uzgadnianie zakresu organizacji konferencji naukowo-technicznej w 2019 r.

Kolejnym punktem posiedzenia była prezentacja strony internetowej Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych.

W związku z wniesieniem przez Członków Rady Naukowej o wprowadzenie seminariów naukowych, które umożliwią przybliżenie pracy naukowej członków Centrum Pan Prof. dr hab. Stanisław Staśko z Zakładu Hydrogeologii Podstawowej, Instytutu Nauk Geologicznych, Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawił referat nt. Suszy hydrogeologicznej i modelowania terenów wodonośnych MPWiK Wrocław (fot. 7).

Fot. 7. Pan Prof. dr hab. Stanisław Staśko podczas wystąpienia.

Tematy badawcze Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych to głównie: hydrologia i gospodarka wodna, ochrona wód i ekosystemów od wody zależnych, hydromechanika i hydraulika, hydrotechnika i budownictwo wodne, hydrogeologia, geodezja satelitarna i teledetekcja, geografia fizyczna, kształtowanie i ochrona środowiska, melioracje wodne i mała retencja, gospodarka przestrzenna, urbanistyka i architektura krajobrazu.