Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

Bartłomiej PietruszewskiMagister inżynier Bartłomiej Pietruszewski – ma 42 lata, ukończył Politechnikę Wrocławską na wydziale i kierunku Budownictwo Lądowe i Wodne, specjalność Geotechnika i Hydrotechnika, a także studia podyplomowe na kierunku Informatyka i Zarządzanie w zakresie Międzynarodowych Procedur Organizacji Inwestycji według FIDIC. Z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu związany od 2002 roku, gdzie początkowo odpowiedzialny był za prace projektowe przy opracowywaniu dokumentacji budowlanych i wykonawczych z zakresu geotechniki i hydrotechniki oraz między innymi operatów wodnoprawnych. Od 2005 roku kierownik wydziałów odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji, między innymi związanych z remontowaniem budowli hydrotechnicznych i urządzeń wodnych oraz regulacją rzek, potoków i cieków, a także poprawą stanu śródlądowych dróg wodnych oraz ochroną przeciwpowodziową. Kierował zespołami odpowiadającymi za pracę przy dokumentach planistycznych, takich jak masterplany, plany zarządzania ryzykiem powodziowym wraz z ich aktualizacją.
Od 2015 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Pionu Inwestycji i Remontów. Od 2018 roku Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Powodzi i Suszy. Ukończył również kursy związane z przygotowywaniem projektów infrastrukturalnych z funduszy UE; przygotowywaniem przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej dla Funduszu Spójności; opracowywaniem studium wykonalności inwestycji komunalnych zgodnie z wytycznymi UE; sporządzaniem raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko czy kosztorysowaniem robót budowlanych. Bezpośrednio nadzoruje, przygotowuje i rozlicza kluczowe inwestycje związane z ochroną mieszkańców południowo-zachodniej Polski przed powodzią i suszą.