Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

Mateusz SurowskiMagister inżynier Mateusz Surowski – jest absolwentem wydziału i kierunku Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej o specjalności Klimatyzacja, Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne. Ma 37 lat. Od 2018 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nadzorujący pracę 7 Zarządów Zlewni oraz 45 Nadzorów Wodnych na obszarze obejmującym całe województwo dolnośląskie a także część województw lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego. Ma decydujące zdanie w zakresie kierunków prowadzenia inwestycji na wodach i utrzymania urządzeń wodnych, a także zapewnienia osiągnięcia dobrego stanu wód i minimalizacji ryzyka powodziowego oraz niebezpieczeństwa suszy na większości obszaru
dorzecza Odry i jej dopływów. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w sektorze budowlanym, gdzie specjalizował się w obszarze dużych inwestycji kubaturowych w zakresie  projektów sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. W obszarze zadań skupiał kierowanie, nadzorowanie, projektowanie, budowanie, jak również zarządzanie całymi procesami inwestycyjnymi – od koncepcji po ostateczne odbiory. Brał udział w międzynarodowych projektach sieci i instalacji w obiektach w stolicy Rosji Moskwie, czeskim Ołomuńcu i francuskim Contrexeville. Od dekady jest aktywnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiada uprawnienia projektowe i wykonawcze do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Odpowiedzialny za prowadzenie, nadzorowanie i rozliczanie kluczowych inwestycji budowlanych związanych z zaopatrywaniem ludności w wodę w regionie Polski południowo-zachodniej.