Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

Prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
Kierownik Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, kadencja 2017-2020
 
Adres korespondencyjny
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytutu Inżynierii Środowiska, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
E-mail: miroslaw.wiatkowski@upwr.edu.pl; Tel. 71 3205 185

Tytuł naukowy: profesor nauk inżynieryjno-technicznych
dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
specjalność: gospodarka wodna, ochrona wód, hydrologia
 
Wykształcenie:

Magister inżynier inżynierii środowiska, specjalność inżynieria wodna i sanitarna wsi, 1998 r. Studia wyższe na kierunku Inżynieria Środowiska (inżynierskie i magisterskie), Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław 1993-1998.

Doktor nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska, specjalność inżynieria i gospodarka wodna, 2004 r. Studia doktoranckie w dyscyplinie Kształtowanie Środowiska, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław 1998-2002.

Doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, specjalność gospodarka wodna, ochrona wód, hydrologia, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 2011r.

Profesor w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych , data nadania tytułu: 06.02.2020 r.


Studia zagraniczne

Brandenburgische Technische Universität Cottbus. Studia na kierunku Umweltingenieurwesen, Wydział Umweltingenieurwesen und Verfahrenstechnik, Cottbus 1997-1998 r.

Staże naukowe długoterminowe
 • Uniwersytet w Rostoku, 6 tygodniowy, 1997r.
 • Uniwersytet Techniczny w Cottbus, Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej, 6 miesięczny, 1999-2000r.
 • Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, stypendium DAAD, 2,5 miesięczny, 2008r.
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, RSHM w Opolu, 8 miesięczny, 2009r.

Pobyty zagraniczne naukowe krótkoterminowe

Slovenská Pol’nohospodárska Univerzita v Nitre, Agronomická Fakulta, Nitra (Słowacja) 1999r., Technische Universität Cottbus (Niemcy) 1998, 1999, 2000r., Technische Universität Dresden (Niemcy) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013r., 2014r., Ingolstadt (Niemcy) 2011r., Hannover Messe (2014), Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz (Niemcy) 2015, Universität Trier (Niemcy) 2015, Hochschule Trier - Umwelt - Campus Birkenfeld (Niemcy) 2015, Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Niemcy) 2015, Schaffhausen (Szwajcaria) 2011r., Universität für Bodenkultur Wien (Austria) 2011r., Česká zemědělská univerzita v Praze - Czech University of Life Sciences Prague (Czechy) 2012, University of Ferrara (Włochy) 2012r., VŠB-Technical University of Ostrava (Czechy) 2013r.

Miejsca pracy, zajmowane stanowiska
 • Profesor w Instytucie Inżynierii Środowiska, Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, od 2020 do nadal.

 • Profesor nadzwyczajny w Instytucie Inżynierii Środowiska, Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, od 2014 do 2020.

 • Profesor nadzwyczajny w Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski, od 2013 do 2014.

 • Adiunkt z habilitacją, w Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski, od 2011-2013.

 • Adiunkt, w Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski, 2004-2011.

 • Inżynier, Asystent, Adiunkt, w Instytucie Melioracji i Użytków Zielnych w Falentach, Dolnośląski Ośrodek Badawczy we Wrocławiu, Wrocław 2002-2004.

 • Doktorant, w Instytucie Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław 1998-2002.


Zainteresowania badawcze
 • Ekstremalne zjawiska hydrologiczne, także w powiązaniu z systemem zarządzania kryzysowego.
 • Procesy hydrologiczne w zlewniach.
 • Gospodarka wodna w zlewni.
 • Gospodarka wodna zbiorników retencyjnych.
 • Ochrona i poprawa jakości wód.
 • Mała retencja wodna.
 • Odnawialne Źródła Energii.
 • Dydaktyka
  • Hydrologia.
  • Hydrologia dynamiczna.
  • Hydrologiczne zjawiska ekstremalne.
  • Modelowanie i monitoring zagrożeń.
  • Ochrona od powodzi i suszy.
  • Podstawy wykorzystania energetyki odnawialnej.
  • Ryzyko i zagrożenie powodziowe.
  • Strefy zagrożenia powodziowego.
  • Seminarium dyplomowe.
  • Zbiorniki wodne.
  Działalność naukowa i w środowisku
  Ważniejsze publikacje
  Monografie
  Uczestnictwo w wybranych projektach naukowo-badawczych

  Udział w opracowaniach, ekspertyzach i projektach z zakresu hydrologii, gospodarki wodnej, ochrony wód i ocen oddziaływania na środowisko, w tym: opinie i ekspertyzy z zakresu hydrologii i gospodarowania wodą stanowiące podstawę do wydania decyzji administracyjnych, obliczenia bilansów wodnych zlewni cieków i zbiorników wodnych, pomiary hydrometryczne na rzekach na potrzeby gospodarki, jak i inwestorów prywatnych, prace przy tworzeniu programów małej retencji dla jednostek samorządu terytorialnego, analizy wystąpienia powodzi o założonym prawdopodobieństwie przewyższenia, prace polegające na wyznaczaniu obszarów zagrożonych powodzią, opracowania z zakresu melioracji podstawowych i szczegółowych, oceny stanu użytkowania zbiorników wodnych, oceny zamulania zbiorników (podatności na zamulanie), analiza rzek i zbiorników wodnych pod kątem możliwości lokalizacji małych elektrowni wodnych.

  Ważniejsze nagrody i wyróżnienia
  1. Wyróżnienie pracy doktorskiej pt. „Wpływ zbiornika wstępnego na jakość magazynowanej wody w zbiorniku głównym” przez Radę Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław marzec 2004 r.

  2. Wyróżnienie – Nagroda Fundacji Pro Scientia et Vita Członków Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk dla Młodego Aktywnego Naukowca za rok 2006, Warszawa maj 2007 r.

  3. Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Opolskiego za aktywność naukowo-badawczą i organizacyjną oraz wzorowe wypełnianie obowiązków nauczyciela akademickiego, za rok 2006/2007, Opole październik 2007 r.

  4. Nagroda QUALITY JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego za działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Opolskim, a także za dostosowanie modelu kształcenia do procesu bolońskiego oraz procedur akredytacyjnych, Opole, 2011 r., 2013 r.

  5. Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Postanowienie Prezydenta RP z dnia 31 sierpnia 2011r. o nadaniu odznaczeń.

  6. Nagroda OPOLSKA OZE w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii w kategorii działalność na rzecz promocji EKOENERGETYKI, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, OODR Łosiów, Regionalne Centrum Ekoenergetyki, Opole-Łosiów 18.11.2013 r.

  7. Nagroda komisji konkursowej, powołanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach XXII Konkursu pn. „Najlepsze Wydawnictwo Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego” za 2013 r. promującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, za pierwsze miejsce w kategorii „Najlepsze wydawnictwo tematyczne”, za monografię wydaną w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, pt. Odnawialne Źródła Energii w województwie opolskim – aspekt techniczny, ekonomiczny i przyrodniczy pod redakcją Dariusza Sitko, Katarzyny Szwedziak i Mirosława Wiatkowskiego.

  8. Brązowy Krzyż za zasługi dla pożarnictwa. Postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego OSP z dnia 15 maja 2015r. o nadaniu odznaczeń.

  9. Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za aktywność badawczą, 2016 r., 2017 r.

  10. Opieka nad pracą magisterską pana Pawła Tomczyka, absolwenta kierunku Inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, obronioną w 2017 roku, której Autor został laureatem II edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zrównoważonego rozwoju pod patronatem profesora Bazylego Poskrobki Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (Białystok 2018 r.).

  11. Nagrody indywidualne Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za aktywność naukowo-badawczą i dydaktyczną, 2016, 2017, 2018 i 2019 r.