Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

Profesor dr hab. inż. Szymon Szewrański
 
Adres korespondencyjny
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Katedra Gospodarki Przestrzennej
ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław
Tel. 71 320 5616

stopień naukowy: profesor doktor habilitowany
dziedzina: nauki rolnicze
dyscyplina: kształtowanie środowiska
specjalność: ochrona gleb, gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich
 

Wykształcenie:

2013-2014 Studia Podyplomowe „Executive MBA” Central Connecticut State University/Politechnika Wrocławska

2010 Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska, specjalności: ochrona gleb, gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich

2006-2007 Studia Podyplomowe „Urbanistyka i planowanie przestrzenne” – Politechnika Wrocławska

2004-2005 Studia Podyplomowe „Systemy Informacji o Terenie i Pomiary GPS” - Akademia Rolnicza we Wrocławiu

1998-2001 Akademia Rolnicza we Wrocławiu doktorat z wyróżnieniem, doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska, specjalność: hydrologia

2000-2001 Studia Podyplomowe „Prawo Ochrony Środowiska”, Uniwersytet Wrocławski

1997-1999 Podyplomowe Studia Pedagogiczne Akademia Rolnicza we Wrocławiu 1996-1998 studia magisterskie (specjalizacja Ochrona Środowiska i Rekultywacja) Akademia Rolnicza we Wrocławiu

1993-1996 studia inżynierskie (specjalność Inżynieria Melioracyjna i Ochrona Środowiska) Akademia Rolnicza we Wrocławiu


Staże naukowe

 • University of Sunderland, University of Birmingham (Wielka Brytania)
 • Brandenburgische Technische Universität w Cottbus (Niemcy)
 • Katholieke Universiteit w Leuven (Belgia)
 • Joint Research Centre Ispra (Włochy)
 • University of Jyväskylä (Finlandii)
 • Akademia Rolnicza w Debrecenie (Węgry)

Miejsca pracy, zajmowane stanowiska
 • adiunkt – Katedra Gospodarki Przestrzennej od 01.06.2006 r.; Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska AR Wrocław 2002-2006
 • Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej od 01.09.2013 r.
 • Kierownik Zakładu Gospodarowania i Zarządzania Przestrzenią KGP UP we Wrocławiu od 01.09.2017 r.
 • Profesor nadzwyczajny KGP UP we Wrocławiu od 01.04.2018

Zainteresowania badawcze:

zarządzanie środowiskiem, zarządzanie przestrzenią, oceny oddziaływania na środowisko, zrównoważony rozwój, polityka i prawo ochrony środowiska, ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej, ekonomia i wycena środowiska, systemy informacji przestrzennej GIS, systemy analityki gospodarczej BI (business intelligence)

Doświadczenie zawodowe
 • Członek Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Normalizacji, Jakości i Certyfikacji

 • Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej mianowany Zarządzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 1/2017 z 17 stycznia 2017

 • Członek zespołu doradczo-naukowego przedsiębiorstwa „ekovert”, współautor prognoz strategicznych OOS: Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, odbiorca: Ministerstwo Rozwoju (2016)

 • Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, odbiorca: Instytut Ochrony Środowiska (2013),

 • Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, odbiorca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2011),

 • Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020, odbiorca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2011),

 • Research Institute for Knowledge Systems Holandia, wizyty robocze w ramach badań własnych, 2010-2013

 • 2006-2008 udział w międzynarodowym projekcie UE EQUAL / 4082 LCSS-Local Competitiveness Social Support w ramach partnerstwa krajowego DP PL-42

 • Laboratory for Experimental Geomorphology – Katholieke Universiteit w Leuven (Belgia) maj/grudzień 2007 roku – prace badawcze

 • 2003-2004 Zarządzanie Środowiskiem wg ISO 14001 – Politechnika Gdańska

 • Izrael - wizyty studyjne : Centre for International Agricultural Development Cooperation, Ministry of Agriculture and Rural Development; Netanya Treatment Plant; Neve Ya’ar Regional Agricultural Research Center; Technion Institute of Technology, R&D Lachish Area, listopad/grudzień 2006

 • Kurs „Train the Trainer” – Centrum Niderlandzkie. Wrocław 05-06.2006

 • Wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim – debata parlamentarna, spotkania robocze m.in. z Przewodniczącym PE, szefami frakcji politycznych oraz eurodeputowanymi – luty 2006

 • Udział w pracach Task Group 1 on Research for Erosion, Compaction, Floods and Landslides , w ramach opracowania „Strategii Ochrony Gleb UE” – DG Środowisko, Komisja Europejska, maj 2004

 • Simulation Modelling in Environmental Impact Assessment, Jyväskylä Summer School - August 16-20, 2004, University of Jyväskylä, Finlandia

 • Członek Grupy Eksperckiej „Erozja” przy Ministerstwie Środowiska i Komisji Europejskiej DG Environment – przygotowanie „Strategii Ochrony Gleb UE” - wrzesień-grudzień 2003.

 • Komisja Europejska, JRC - Ispra, Land degradation Workshop 2002 –przedstawiciel RP w ramach przygotowań do prac nad „Strategią Ochrony Gleb UE”

 • szkolenie dla samorządów i administracji państwowej– Prawo wodne w Unii Europejskiej, Prawo gospodarki odpadami w Unii Europejskiej– Lwów, Ukraina, grudzień 2003 - wykładowca

 • Lehrsthul für Staatsrecht, Verwaltungsrecht und Umweltrecht, BTU Cottbus, Niemcy– staż Socrates/Erasmus, wykładowca w zakresie międzynarodowego i europejskiego prawa ochrony środowiska, maj 2003

 • szkolenie dla Green Cross Society – wykładowca prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej – Lwów, Ukraina, maj 2003 - wykładowca

 • szkolenia dla KGHM Polska Miedź – wykładowca prawa ochrony środowiska, kwiecień, maj 2003

 • wykłady z zakresu prawa i polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej i Polski na Akademii Rolniczej, Akademii Ekonomicznej, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Opolskim, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości

 • Workshop on 'Identification of the current status and needs of GIS and databases technology in the agricultural sector - GIS for analysis and monitoring of land use and land/water quality" 4 - 6 03 2004 PROLAND Puławy

 • Advanced Study Course on River Basin Modelling for Flood Risk Mitigation - University of Birmingham, Anglia - 2002

 • “Sediment Transport – Theory and Engineering Application” – kurs TEMPUS “Education in Environmental Engineering for Central Poland” – Warszawa 1999

 • „Zasady Procedury Ocen Oddziaływania na Środowisko” kurs Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska – Centrum Edukacji Zarządzania Ochroną Środowiska W-wa - Białobrzegi 1998

 • Environmental Studies – Hylton Riverside Nature Park-Anglia-1997

 • „Give A Hand To Nature” - training program in urban nature conservation- PHARE project –Community Environmental Educational Development - Sunderland-Anglia-1997

 • Projekt „Zielone Miasto” - praca w Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych - Kraków-1997

 • „The First Hydroecological Training Programme” – program Akademii Rolniczej w Debrecenie -Szarvas-Węgry-1996


Działalność organizacyjna
 • Przewodniczący wydziałowej Komisji Statutowej WIKSiG
 • Członek Komisji Finansowej WIKSiG
 • Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej WIKSiG
 • Redaktor merytoryczny w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przedstawiciel Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Redaktor pomocniczy w czasopiśmie Journal of Water and Land Development odpowiedzialny za tematy gospodarki przestrzennej i architektury krajobrazu.
 • do 2012 roku koordynator system ECTS dla kierunku gospodarka przestrzenna
 • Kierownik specjalności „Zarządzanie przestrzenią” na studiach II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna.
 • Od 2011 roku kierownik szkoły letniej gospodarki przestrzennej „Innowacyjne technologie informatyczne w gospodarce przestrzennej i zarządzaniu zrównoważonym rozwojem” prowadzonej na UP we Wrocławiu
 • Dyrektor programowy Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a
 • Organizacja konferencji naukowych krajowych i zagranicznych
Uczestnictwo w wybranych projektach badawczych
 • Kierownik i główny wykonawca - projekt badawczo-wdrożeniowego w ramach 6. programu MOZART nr BWU-24/2017/M6-„Zintegrowany system wspomagania zarządzania środowiskiem i zasobami przestrzennymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Biskupin”, lata 2017-2018
 • Kierownik - NCN N N305 384838 pt. „Wskaźnikowe oceny zmian środowiskowych powodowanych niezrównoważonym rozprzestrzenieniem się dużych miast”, lata 2010 –2013
 • Kierownik - 2 P06S 056 26 Prognozowanie efektów środowiskowych spowodowanych wprowadzaniem zasad dobrych praktyk rolniczych na przykładzie małej zlewni wyżynnej, lata 2004-2007
 • Główny wykonawca - 3 PO6S 054 22 „Transport fluwialny wybranych składników materii i jego dynamika jako odwzorowanie procesów denudacyjnych zlewni pokrytej glebami lessowymi”, lata 2002-2004
Ważniejsze nagrody i wyróżnienia
 • 2012: Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
 • 2017: List gratulacyjny za opiekę nad rozprawą wyróżnioną w XIV edycji konkursu im. prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie poświęcone tematyce samorządowej autorstwa dr inż. Jana Kazaka nt. Scenariusze zmian zagospodarowania przestrzennego i ocena ich skutków środowiskowych na przykładzie strefy podmiejskiej Wrocławia
 • 2014: wyróżnienie za najlepszą pracę dyplomową XXXII edycji programu MBA nt. ”Struktura sieci społecznych w zarządzaniu komunikacją wewnętrzną w zespole”
 • 2017: Nagroda Rektora UP we Wrocławiu(I st. organizacyjna)
 • 2017: Nagroda Rektora UP we Wrocławiu(I st. dydaktyczna)
 • 2016: Nagroda Rektora UP we Wrocławiu(II st. dydaktyczna)
 • 2015: Nagroda Rektora UP we Wrocławiu(III st. organizacyjna)
 • 2015: Nagroda Rektora UP we Wrocławiu(II st. dydaktyczna)
 • 2014: Nagroda Rektora SGH (naukowa)
 • 2014: Nagroda Rektora UP we Wrocławiu(I st. organizacyjna)
 • 2014: Nagroda Rektora UP we Wrocławiu(II st. dydaktyczna)
 • 2011: Nagroda Rektora UP we Wrocławiu(I st. naukowa)
 • 2009: Nagroda Rektora UP we Wrocławiu(II st. naukowa)
 • 2004: Nagroda Rektora UP we Wrocławiu(II st. naukowa)
 • 2004: Nagroda Rektora UP we Wrocławiu(III st. naukowa)
 • 2016: wyróżnienie za działalność dydaktyczną w ocenie okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych za lata 2015-2016
 • 2014: wyróżnienie w ocenie okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych za lata 2013-2014
 • 2012: wyróżnienie za działalność popularyzatorską i wdrożeniową w ocenie okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych za lata 2009-2012
 • 2009: wyróżnienie w ocenie okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych za lata 2005-2009
 • 2004: wyróżnienie w ocenie okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych za lata 2001-2004
Certifikaty

  „Ekozarządzanie w przedsiębiorstwie - EMAS ”, Centrum Informacji o Środowisku, październik 2010

  ArcGIS Desktop I: Podstawy GIS; ESRI Polska, marzec 2011

  ArcGIS Desktop II: Narzędzia i funkcjonalność, ESRI Polska, marzec 2011

  ArcGIS Desktop III: Zadania i analizy przestrzenne, ESRI Polska, kwiecień 2011

  „CommunityViz – interaktywnym narzędziem GIS wspomagającym planowanie i projektowanie decyzji”, Centrum Gospodarki Przestrzennej, Warszawa, kwiecień 2011

  Wprowadzenie do geostatystyki w ArcGIS, ESRI Polska, marzec 2013

  Wykonywanie analiz w ArcGIS Desktop, ESRI Polska, maj 2013

  Geoprzetwarzanie rastrów, ESRI Polska, wrzesień 2013

  Statistica kurs podstawowy + Metodyki data mining; StatSoft, marzec 2015

  Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-N/BS OHSAS 18001; TUV Rheinland październik 2016